Translate

Thursday, August 21, 2014

most recent parts of Heart Tantra

:om:tza:chen:trah:ma:


State, ongoing Perfection. Its appearances are available always for experience. All is Self Created. Perfect. When we do all perfect experience of self sustained perfection we call it existence. As all is happening spontaneously for the State all is perfect and all functions of the State arise spontaneously and appear in the experience of those who are its elements. As all is the State , each and every experience within that is also the State.


Stan, ciałgły ideał. Jego przejawienia są zawsze dostępne dla doświadczenia. Wszystko jest SamoStworzone. Idealne. Kiedy czynimy wszech-idealne doświadczenie samo-wspierającej się perfekcji nazywamy to egzystencją. Tak jak wszystko dzieje się spontanicznie, dla Stanu wszystko jest idealne i wszystki funkcje Stanu powstają spontanicznie i pojawiają się w doświadczeniu tych którzy są jego elementami. Wszystko - Będąc Stanem, każde każde doświadczenie w tym stanie jest również Stanem.


Samaya


All movements within the State are its perfect energy which is the constructing force allowing all there is to appear as it is. All is perfect creative potential of the State being its own perfect appearance. Confirmation of the State is in its own Abiding. State Abides. Always. All is hppening spontaneously and all realizations experiences, every day existence is the creative force of the State being apparent as all. 


Wszystki ruchy wewnątrz Stanu są jego idealną energię która jest siłą konstrukcyjną pozwalającą by wszystko co jest pojawiało się takim jakim jest. Wszystko jest perfekcyjnym kreatywnym potencjałem Stanu będącego swym własnym idealnym przejawieniem. Zatwierdzenim stanu jest jego własne Bycie. Stan Jest. Zawsze. Wszystko dzieje się spontanicznie i wszystki doświadczenia, codzienne egzywstowanie jest kreatywną siłą Stanu jawiącego się jako wszystko.Quick understanding of anything is not letting you go anywhere. The Wisdom itself is The State. Peace is its expression. All is Perfect. All is Fine. All is Right. All experiences connect as One. Perfect Shines as State. All is Fine.


 Szybkie zrozumienie czegokolwiek nie pozwoli Ci gdziekolwiek dojść. Mądrość sama w sobie jest Stanem. Pokój jest jego wyrazem. Wszystko jest Doskonałe. Wszystko jest w porządku. Wszystkie doświadczenia łączą się jako Jedno. Doskonały Świeci jako Stan. Wszystko jest w Porządku.


Samaya


:om:tza:chen:trah:ma:

:om:tza:chen:trah:ma:


Samaya, Samaya, Samaya


Peace, it is about the State. State is Peace and Holds The Equilibrium Called Love. Love Peace State All. All is Good. All. All.


Pokój, tu chodzi o Stan. Stan jest Pokojem i Utrzymuje Równowagę Zwaną Miłością. Miłość Pokój Stan Wszystko. Wszystko jes w Porządku. Wszystko. Wszystko.


State is. All is. 


Stan jest. Wszystko jest.


The following part is on the creation of reality through the aspects of energy called dang, rolpa and tsal, these three are the cummulative State in form of energies creating the Universe. All is connected and the three types of energies are only classification of the aspects of the One. The State. All energy is used to create all there is and in energetic continuum all is happening and that continuum is the State itself. All is State. Coming to understand the reality is Being the State which is including all appearances as such. Such. 


Następująca część jest o kreacji rzeczywistości poprzez aspekty energii zwane dang, rolpa i tsal, te trzy są kumulatywnym Stane, w formie energii tworzących Wszechświat. Wszystko jest połączone a te trzy typy energii są jedynie klasyfikacjami aspektów Jednego. Stan. Cała energia jest używana by tworzyć wszystko co jest i w energetycznym kontinuum wszystko się odbywa a to kontinuum jest Stanem samym w sobie. Wszystko jest Stanem. Rozumienie rzeczywistości to Bycie Stanem który uwzględnia wszelkie przejawienia jeko takie. Takie.


The three energies simply elaborate the State into that which we treat as existence. The energy, the vibration the movement is State's Creative Element allowing all to be in its form. For forms to form. State is the Energy. Energy is State.Trzy energie po prostu rozwijają Stan w to co traktujemy jako egzystencję. Energia, wibracja ruch jest Kreatywnym Elementem Stanu pozwalającym by wszystko było w swej formie. Aby formy się formowały. Stan jest Energią. Enegia jest Stanem.


:om:tza:chen:trah:ma:


Samaya


Dang, the energy of reality, basic source of all creations. Unlimited and unreducable all potentiality. Complete Whole and all encompasing. Self-Contained. It allows all to rise and come back, absolute perfection beyond itself. Peace. The Base Energy of All Creative Potential is allowing other energies to function and play. Dang, energia rzeczywistości, podstawowe źródło manifestacji. Niograniczona i nieredukowalna, cała potencjalność. Kompletna, Cała i uwzględniająca wszystko. Samo-Zawarta. Pozwala by wszystko pojawiało się i zanikało, absolutna perfekcja poza samą sobą. Pokój. Podstawowa Energia Wszechpotencjału Kreatywności pozwala innym energiom funkcjonować i grać.


State


Stan


Dang in its potentiality contains both Rolpa and Tsal, its aspects of creation. Rolpa being the clarity aspect that comes into form and gives rise to material and long term emanations. Emanations create the reality itself and are all United. We are using the clasifications of energy to perfect its use. Perfect Elaboration of Reality as State. 


Dang w swej potencjalności zawiera zarówno Rolpa i Tsal, swe aspekty kreacyjne. Rolpa będąca aspektem  przejrzystości przechodzącym w formę i dająca wsparcie dla materialnych i trwalszych emanacji. Emanacje tworzą rzeczywistość samą w sobie i są Zjednoczone. Używamy klasyfikacji energii by idealnie ich użyć. Idealna Elaboracja Rzeczywistości jako Stan.


:om:tza:chen:trah:ma::om:tza:chen:trah:ma:


Samaya, 


All Perfect energy is used according to its frequency. Frequencies define patterns of energy, all patterns of energy create reality. It is the most important for health and functioning in the material plane that all energies are well functioning. All is possible. Maintenance of energy through the State is limitless, anything is possible.


Cała Doskonała energia jest używana zgodnie ze swą częstotliwością. Częstotliwości definiują wzorce energii, wszystkie wzorce energii tworzą rzeczywistość. Jest bardzo istotne dla zdrowia i funkcjonowania na planie materialnym by wszystkie energie dobrze funkcjonowały. Wszystko jest możliwe. Utrzymywanie energii poprzez Stan jest nieograniczone, wszystko jest możliwe.


Mastery of energy allows you to function is a pleasant way. This tantra gives methods to purify the energy and support the practitioner in the efforts to reach the pure State, where the energy is quality stable. Dzogchen traditions use colours as the connecting symbls for the energy. There are 5 basic colours used which symbolize space air fire water and earth. Complete use of the methods included allows practitioner to rid of all heavy accumulated energetic patterns as well as bring the state of equilibrium o the system. State. 


Mistrzostwo energetyczne pozwala Ci funkcjonować w przyjemny sposób. Ta tantra daje metody oczyszczania energii i wsparcia praktykującego w jego wysiłkach do osiągniecia czystego Stanu, gdzie energia jest jakościowo stabilna. Tradycje Dogchen używają kolorów jako łączących symboli energii. Jest pięć podstawowych kolorów które reprezentują przestrzeń, powietrze, ogień, wodę i ziemię. Pełne użycie zamieszczonyc metod pozwala praktykującemu pozbyć się ciężkiej zakumulowanych wzorców energetycznych jak równieź przynieść satn równowagi do systemu. Stan.


:om:tza:chen:trah:ma:


:om:tza:chen:trah:ma:

Samaya, Samaya, Samaya, 

State continues and all is perfectly liberated as State. All Phenomena Liberate Themselves as State continues. All is State. 

Stan kontynuuje i wszystko idealnie wyzwala się jako Stan. Wszystkie Zjawiska Uwalniają Się a Stan trwa. Wszystko jest Stanem.

This section is all about the maintenance of excellent conduct which is the base for well being. In Dzogchen view the excellent conduct is State. State is simply the continuation of its own Perfection. All is Already Excellent. All actions arise and fall back into the State. All appearances are fine. There is All Perfect excellence as Primordial Pure State. Primordial is but a name to expresss that which State is. Maintenance is State. Maintenance is used here to bring practitioner closer to it perfect condition. Maintenance as relalization of the State.  All happens as maintenance of the State. State allows itself to produce all actions visions, realities conducts. State brings all that as Reality. Maintenence is only a name for the Perfect Condition where all is beyond the current appearance. Maintenance is State. Conditions of the State and State itself are not dual. State is appearing to itself as all forms. It self maintains all its conditions. All conditions are spontaneous and self perfect. Knowing of its conditions is the State. Condition perpetually viewed as reality is called samsara. Reality State is all inclusive. It includes all conditions, both those beyond the perpetual thinking and the perpetual thinking itself. There is no limitations as the State performs its functions. This text is supposed to block the usual chain of thoughts and bring practices useful to support that. Using this Tantra and its practices one is purified of heavy limitations of conditioned grasping. State fixed in itself produces reality. 

Ten odcinek jest o utrzymywaniu doskonałego zachowania, które jest bazą dobrego samopoczucia. W poglądzie Dzogchen, idelanym postępowaniem jest Stan. Stan to po prostu kontynuacja swej własnej Perfekcji. Wszystko jest Już Idealne. Wszystkie Działania powstają  i wracają do Stanu. Wszystkie przejawiania są w porządku. Istnieje Całkowita Idealność jako Pierwotny Czysty Stan. Pierwotny to tylko nazwa by wyjawić czym jest Stan. Utrzymanie jest Stanem. "Utrzymanie" jest użyte tu by zbliżyć praktykującego do swej własnej idealnej kondycji. Utrzymanie jako realzacja Stanu. Wszystko dzieje się jako utrzymanie Stanu. Stan pozwala sobie na stworzenie wszystkich działań wizji, rzeczywistości, zachowań. Stan przejawia to wszystko jako Rzeczywistość. Utrzymanie to to jedynie nazwa Idealnego Stanu gdzie wszystko jest poza tymczasowym przejawainiem. Utrzymanie jest Stanem. Warunki Stanu i Stan sam w sobie nie są dualne. Stan przejawia się sobie we wszystkich swych formach. Sam utrzymuje wszystkie swe warunki. Wszystkie warunki są spontaniczne i samo-doskonałe. Znajomość swych własnych warunków to Stan. Warunek ciągle postrzegany jako rzeczywistość to samsara. Stan Rzeczywistości zawiera wszystko. Zawiera wszystkie warunki, zarówno te spoza ciągłego myślenia jak i samo ciągłe myślenie. Nie ma ograniczeń w przejawianiu się Stanu. Ten tekst ma za zadanie blokować zwykły ciąg myśli oraz przekazać ćwiczenia(praktyki) użyteczne by to wspomóc. Używanie tej Tantry i jej praktyk prowadzi do oczyszcznia się z ciężkich ograniczeń warunkowego chwytania się. Stan utkwiony w sobie tworzy rzeczywistość.

Samaya

XVII


:om:tza:chen:trah:ma:


Samaya, Samaya, Samaya, 


We continue with Heart Tantra. 


Kontynuujemy z Tantrą Serca.


This is About to Reveal More Light.


Troszkę Więcej Informacji.


Humanity - a certain closed reality for the needs of perfecting skills, learning and maturing options of existence. 


Ludzkość - pewna zamknięta rzeczywistość dla celów doskonalenia zdolności, uczenia się i gromadzenia opcji egzystencji.


All Perfect. 


Samo Doskonałość


Samaya.


We All Here Perfect the Skill.


Wszyscy Tu Doskonalimy Umejętności.


There are different roles and ways of accepting the reality. One of those is a Human Being. Belongs to the area of Cosmic, flesh beings and is based on so called nature elements. It is temporary development for Divine Form - Light. Humanity is created as a way of going beyond its own limitations into More Complex Decision Making Reality beyond conditining of separation.


Istnieją różne role i sposoby akceptowania rzeczywistości. Jedną z nich jest Człowiek. Należy do obszaru Kosmosu, form materialnych, formy materialne są bazowane na elementach natury. To tymczasowy rozwój dla Boskiej Formy - Światła. Ludzkość jest stworzona jako sposób wychodznia poza swe własne ograniczenia w Bardziej Złożoną Decydującą Rzeczywistość poza warunkowaną separacją.


There are no limits for the State to Operate and It accomodates any possibility of reality experiencing. There are more and less obvious parts of experience.Nie ma ograniczeń dla Stanu byOperował i akomoduje On każdą możliwość doświadczania rzeczywistości. Są bardziej i mniej oczywiste części tego doświadczenia.


Samaya. 


All continues as Perfect State.


Wszystko kontynuuje jako Doskonały Stan.


Samaya.


:om:tza:chen:trah:ma:

Pure, State, Samaya. 


Czysty, Stan, Samaya.


Complete. Absolute. 


Kompletny.Absolutny.


Samaya. 


Tantra is a Continuum of energy and as this continuum of energy this text appears for the Benefit of every being capable of using it. 


Tatra to Kontynuacja Energii i jako ta właśnie kontynuacja pojawia się ten tekst dla dobra każdej istoty zdolnej do jego użycia.Samaya.


Depending on capacities Beings may be able to comprehend and use certain aspects of reality, others don't. 


W zależności od zdolności, Istoty są w stanie pojąć i użyć określone aspekty rzeczywistośći, inne nie.


Such kind of information is for those that have had enough of understanding in Material Reality and are willing to get deeper into Self Understanding. All is Happening as Love. Peace. State. Deepened Understanding is Also Insigt of Love. 


Tego typu informacja jest dla tych, którzy mieli wystarczająco zrozumienia Rzeczywistości MAterialnej i chcą zrozumieć się Lepiej. Wszystko odbywa się jako Miłość. Pokój. Stan. Pogłębione Zrozumienie jest również Wgłądem Miłości.


All is Perfect as State. 


Wszystko jest Doskonałe jako Stan.


Samaya.


Understanding of reality is not a process of gradual and step by step learning, it rather continuous insighting into Onself. It is Real Wisdom. Rest is temporary and due to conditioned state of relative knowledge it is just an apparition in Reality. Reality is State. State is Complete Love. Complete Love is State. 


Zrozumienie rzeczywistości nie jest procesem stopniowego procesu "krok za krokiem", raczej ciągłym wglądaniem w Siebie. To Prawdziwa Mądrość. Reszta jest chwilowa i z powodu warunkowanego stanu relatywnej wiedzy jest przejawieniem Rzeczywistośći. Rzeczywistość jest Stanem. Stan to Pełna Miłość. Pełna Miłość to Stan.


Samaya.


Understaning oneself is all about being fixed in State whcih is but an expression for Love. Pure Love. State.


Zrozumienie Siebie to tak naprawdę ustnowienie się w Stanie który jest jedynie wyrazem Miłości. Czystej Miłości. Stan


Samaya.


:om:tza:chen:trah:ma:


:om:tza:chen:tah:ma: 


Samaya Samaya Samaya


Perfect, Absolute One Excellent Everexistent Love State.


Perfekcyjny, Absolutny Jedyny Zawszeistniejący Stan (Miłość).


All Manifestations of the State Self Produce and Perfect as One. All occurences be it of any  relative designation are Perfected as State. 


Wszystkie manifestacje Stanu SamoPowstają i Idealizują się jako Jedność. Wszystkie przejawienia o jakiejkolwiek relatywnej określoności Idealizują się jako Stan.


Samaya. 


All Perfect Display of Perfection is Allowing Anything to Be present in its Perfect Sphere of Totality. All experiences self allow its own production. State is All Knowing Perfection and allows all perfection to manifest. All is constantly changing as the State is allowing its own display to Be. 


Całkowicie Idealny Przejaw Doskonałości Zezwala Wszyskiemu Zaistnieć w swej Idealnej Swerze Totalności. Wszelkie doświadczenia zezwalają sobie na swe własne istnienie. Stan to WszechWiedząca Doskonałość która pozwala na wszelką egzystencję. Wszystko nieustannie się zmienia podczas gdy Stan zezwala swemu własnemu przejawieniubyć.


Samaya.


Humans by all means are subject to their own experience and as such are but a temporary display of Reality, like frogs.


Ludzie oczywiście są podmiotem swego własnego doświadczenia i jako tacy są wyłącznie tymczasowym przejawieniem Rzeczywistości, jak żaby.


Samaya.


Allowing any being to treat itself with any higher or lower stance allows for disturbances and trouble. State perfects trouble too. 


Zezwalanie by jakakolwiek istota traktowała się w jakikolwiek nadrzędny bądź podrzędny sposo pozwala na zakłócenia i problemy. Stan zezwala również na istnienie problemów.


In relative sense obviously experiences may be of various kinds.


W sensie relatywnym oczywiście doświadczeni mogą się różnić.


State is All Inclusive Absolute Perfection.


Stan to WszechUjmująca Absolutna Doskonałość.


Samya


:om:tza chen:trah:ma:

:om:tza:chen:trah:ma:


a tsi dhi a a a i om svaha 


this is the mantra of purifying 1st body, 1st Body is phisical Body and is responsible for taking the form and appearance in the material world. Phisical Bodies are the result of creativity option. They represent ultimate achievement, which is Love. 


to mantra oczyszczająca pierwsze ciało. pierwsze Ciało to ciało fizyczne odpowiedzialne za przejawienie w  określonej formie w świecie materialnym. Ciała Fizyczne to rezultat możliwości kreacji. Reprezentują ostateczne osiągnięcie, które jest Miłościa.


body purification allows for easier living experience, longer life and perfection of practices, this set of mantra will give mantras for 12 levels of existence each Human includes. repeat as many times as your time alows. you should be feeling better with the use of this mantra


mantra oczyszczająca ciało zezwala na łatwiejsze doświadcznie życia, dłuższe życie i lepsze praktykowanie, ten zestaw mantr, to zestaw dla 12 poziomów egzystencji w którym znajduje się każdy Człowiek.powtórz ile razy ile możesz. powinienneś czuć się lepiej jeśli będziesz używał tej mantry.


i a i a i om a i tsi tsa a dza samaya a


this mantra is purifying your etheric body. etheric body is responsible for the simulation of your phisical body. it forms the matter. 


ta mantra oczyszcza twe ciało eteryczne. ciało eteryczne jest odpowiedzialne za symulację twego ciała fizycznego. formuje materię.


a  a tsi i dzi i i i a samaya svaha om a hung, phat!


it is the mantra working on your emotional bodies, humans have extremely heavy emotional bodies. it can bring extreme relieve to most. 


to jest mantra pracująca na twym ciałach emocjonalnych. ludzie mają beardzo ciężkie ciała emocjonalne.


i a i i i a om tsa tsi tsi i a i a samaya hung svaha dza la


this mantra is responsible for your mental body, it is liquidating the emergent thought forms. very important for people who have increasingly active mental activity. 


ta mantra jest odpowiedzialna za twoje ciało mentalne, uwalnia naszłe formy myślowe. bardzo ważna dla tych którzy mają tendencje do silnej aktywności mentalnej.


a u i a tsa dzi samaya hung phat hung phat hung phat om svaha. 


it is the mantra cleaning your astral body, astral body connects you to higher dimensions and other options of existence. cleaning this area is allowing you to get better acces to wider spectrum of wisdom. 


to jest mantra oczyszczjąca twe ciało astralne, ciało astralne łączy Cię z wyższymi wymiarami i innymi opcjami egzystencji. oczyszczając ten obszar pozwala Ci na lepszy dostępo do szerszego spektrum mądrości.


tsa a dza a i tsi i i i hung. 


this mantra is the mantra for the karmic body, very important in case the practitioner very seriously workd toward absolute. it purifies very heavy obstacles. for most a lot of work is required on this level. 


ta mantra, to mantra dla ciała karmicznego, bardzo ważna w wypadku gdy praktykujący chce pracować w kierunku Absolutu. oczyszcza cięzkie przeszkody. dla większości ten poziom wymaga wiele pracy.


a tsa samaya hung!


this is buddic plane ploriferation, this mantra allows you to get better contact with teachings. allows also to be better knowledgeable in dharma topics, allows development of higher faculties. is a friend of Dharma mantra. 


ta mantra to rozszerzenie obszaru Buddycznego, ta mantra pozwala na leszy kontakt z naukami. pozwala również na ulepszenie wiedzy w tematch Dharmy, zezwala na rozwój wyższych sfer. to mantra - przyjaciel Dharmy.


a a a a ma a a a a a a.


this mantra is the purification of acces to global dharmas, dharmas wider then just singular systems, allows you to better connect vatious part of knowlege, independent on source culture or conditioning. 


ta mantra to oczyszczenie dostępu do Darm Globalnych, Darm szerszych niż pojedyńcze systemy, pozwala Ci lepiej połączyć rozmaite części wiedzy, niezalęznie od kultury, ich źródła czy uwarunkowań.


hung. hung hung hung a. 


it is the mantra getting into the cosmic level, here you should develop better understanding of cosmic rules, sciences, with this mantra you can develop the skill to understand all much clearer and better then for most ordinary beings. 


to mantra zachaczająca o poziom Kosmiczny. tutaj powinienneś rozwinąć lepsze zrozumienie zasad kosmicznych, nauk, dzięki tej mantrze możesz rozwinąć umiejętność zrozumienia większości rzeczy z większą jasnością i rozpoznaniem niż jest to dane większości.


a i i tsi dzi sa ma ya. hung. a a a a trah chen om a a hung samaya samaya ah. 


this is mantra for the Divine Level. Divine Level is the level where larger creation groups are summoned. they carry the characteristics of beings in material worlds. Divine Level is the level containing ideal caracteristic of Beings in material planes. It contains the sets of information about the life of all creatures. using this mantra you can better understand the background of reality as you know it in matter.


to mantra poziomu Boskiego. Poziom Boski to poziom gdzie łączą sie większe grupy kreacyjne. noszą charakterystyki istot ze światów materialnych. Zawierają zestawy informacji o życiu wszystkich istot, używając tej mantry możesz lepiej zrozumieć ramy rzeczywistości, taj którą znasz z materii.


tsa a sa ma ya a dza hung om a dza dza dza tsi tsi tsi trah trah chen om tza du.


this is creation(emanative) level mantra, in here you get t understand general creation forces operating reality. using this mantra you can connect to primordial force of material world appearance.


to jest mantra poziomu kreacyjnego(emanacyjnego), tutaj możesz zrozumieć ogólne siły kreacyjne operującej rzeczywistośći. używając tej mantry możesz połączyc się z pierwotną(podstawową) siłą przejawienia świata materialnego.


a samaya om tsi trah chen dza la la la samaya. 


this is absolute level mantra. it allows you best to get close to the self releasing primordial state. using this mantra you are purifying your abilities to stay in the highest Grace. 


to jest mantra poziomu Absoluteng. pozwala Ci w najlepszy sposoób zbliżyć się do samprzejawiajceo się Stanu Pierwotnego. używając tej mantry oczyszczasz swe zdolności do przebywania w Najwyższym - Łasce.after chanting this mantra stay in a non dual (beyond) state.


po użyciu tej mantry pozostań w niedualnym (poza) stanie.


All above mantras repeat as many times as you can untill you feel you realized the higher capacities mentioned. 


Wszystkie powyższe mantry powtarzaj tyle razy ile możesz, aż do momentu kiedy poczjesz że zrealizowałeś wyższe zdolności z opisów.


:om:tza:chen:trah:ma:

:om:tza:chen:trah:ma:


Samaya. 


All is Perfect in the State. State is Self Existing Perfection Which is Self Contained and Absolute. 


Wszystko jest doskonae w Stanie. Stan to Samo Istniejąca Perfekcja - Samozawarta i Absolutna. 


Its contents manifest in various ways and are usually called "life" on Earth. 


Jego zawartość manifestuje się na różne sposoby i jest zazwyczjaj nazywana "życiem" na Ziemi.


Life is a name for that which is considered by living beings as alive. Still for the State, concept of life and that which this life may not be are vague. State is not limited to such limitations and easy classifications. 


Życie to nazwa na to co co jest uważane przez istoty żyjące za żywe. Jednak dla Stanu, koncepcja życia i tego czym to życie może nie być są niejednoznaczne. Stan nie jest ograniczony do takich ograniczeń i prostych klasyfikacji.


Samaya. 


:om:tza:chen:trah:ma:


:om:tza:chen:trah:ma:


Samaya, 


We continue, this tantra expresses fundamental Reality. In words. As well as words can do it. Similarly all activities of this tantra if followed are to bring practitioner closer to the State. Apart from being practice Itself they are not the unique emanation of State. Just one of the ways to it. 


Kontynujemy, ta tantra wyraża podstawową Rzeczywistość. W słowach. Tak dobrze jak tylko można. Podobnie wszystkie działania opsiane w tej tantrze, jeśli wykonane zbliżą praktykującego do Stanu. Poza tym iż są praktyką Samą w Sobie nie są jedyną emancją stanu. Jedynie jedną z dróg do niego.


Hung. 


The Syllable Hung is a universal syllable used to describe the Mind of a Buddha. Mind of A Buddha is that which is State itself. So Mind is not used here in common meaning of the thinking mind, rather its Nature, its Base. That which is. And that which is the ground of all activities.


Sylaba Hung to uniwerslana sylaba używana by opisać Umysł Buddy.  Umysł Buddy jest tym czy jest Stan sam w sobie. Tak więc Umysł nie jest używany tu w powszechnym zanaczniu myślącego umysłu, raczej jego Natury, Bazy, Tego co jest. I tego co jest Podstawą wszelkich aktywności. 


 In Dzogchen teachings ground or base is expressed as essence nature and energy. or essence clarity and energy. All these three are just 3 expressions of the same State. Viewed from different viewpoints it appears in a different way. For a Buddha all these are spontaneous and not separate, for those who separate of course these three will be appearing as some separate entities which in ultimate sense they are not. 


W naukach Dogchen,  podstawa jest objaśniana jakao esenja natura i enerigia, bądź natura, przejrzystość i energia. Te wszystkie trzy są tylko 3-ma wyrażeniami tego samego Stanu. Widziane z różnych punktów widzenia jawią się na różne sposoby. Dla Buddy wszystkie są spontaniczne i nierozdzielne, dla tych co oddzielają, oczywiście będą się jawiły jako oddzielne częsci które w sensie ostatecznym rozdzielne nie są.


So Essence will be spontaneously existing Perfection, Clarity is viewed or experienced emanation and energy its active "living" and active part. All these three are no spearate and appear as One. Yet the distinction can be made when Essence is manifesting as movement and emptiness. Yet Both are constantly present and intervenied. All this appears more clear with experience when One in practice discovers how different states manifest: active thoughts and emptiness - the space which is not using thought energy. 


Tak więc Esencja będzie Spontanicznie Egzystującą Doskonałością. Przejrzystość będzie doświadczana jako emanacja energii, jego aktywną "żyjącą i działającą częścią. Wszystkie trzy nie są oddzielne i ukazują sie jako Jedno. Jednakże podział może zostać poczynionykiedy Esencja manifestuje się jako Pustka i Ruch. Mimo tego zarówno pustka jaki iruch są ciągle obecne i nawzajem splecione. Wszystko to staje się łatwiejsze z doświadczeniami kiedy Praktykujący odkrywa jak różne stany się manifestują, aktywne myśli i pustka - przestrzeń która nie używa energii myśli. 


Yet both simply are the manifestation of the same potential. It can be peaceful, calm and open and it can be moving and active, yet they are Same in the Base. Energy is manifesting continuously as experience of clarity of both calmness and action. In Ultimate sense all is spontaneously present and all the classifications of Essence Nature and Energy are supposed to help to get closer to the state. State is Yerme - where there is no distinction between calm and active states. In contemplation it becomes obvious and with time all experiences may be contemplation. This way no distinction is made between any phenomena. All is Good and Perfect in the State. 


Jednakże zarówno Pustka i Ruch są manifestacją tego samego potencjału. Może być Spokojny, otwary, pokojowy a także może być poruszony, aktywny, jednak w Podstawie są Identyczne. Enerigia manifestuje się nieprzerwanie jako doświadczenie zarównospokoju jaki i działania. W ostatecznym sensie wszystko spontanicznie Istnieje i wszystkie klasyfikacje Esencji, Natury i Energii mają pomóc zbliżyć się do Stanu. Stan to Yerme - nie ma w nim rozdziału pomiędzy stanami aktywności i spokoju. W kontemplacji staje się to jasne a z czasem wszystkie doświadczenia mogą być kontemplacją. W ten sposoób nie ma rozróżniania między zjawiskami. Wszystko jest Dobre i Idealne w Stanie.


To be in the State is to recognize the multiplicity of experiences and not be attached to any of those. Continuos contemplation where all manifestations become same - of one taste is called Illumination. Yet it means not there is no distinction made in state of Illumination, yes it is made yet all phenomena become of One taste. Be it pleasant unpleasant active calm ordinary or supernatural, they are correctly viewed as emanation of Potentiality of the Base. Of course Practitioners are not following difficulties and are not practicing towards problems. The whole idea of the Dzogchen practice is to manifest contemplation spontaneously and continuously and from that State all beneficial and Perfect actions appear. All rest is viewed as Such and is not adhered to. In contemplation all actions are naturally perfect and manifest spontaneously without effort. As Perfection. All. 


Byś w Stanie to rozpoznać wielość doświadczeń i nie byc do żadnego z nich przywiązanym.Ciągła kontemplacja, gdzie wszystkie manifestacje jawią się jako takie sama - w jednym smaku to stan Oświecenia. Jednak nie oznacza to że nie istnieją rozróżnienia w stanie Iluminacj, tak doświadczane są formy i różne doznania jednak są one Jednego smaku. Czy przyjemne czy nieprzyjemne, aktwne, spokojne, zwykłe czy nadnaturalne, wszystkie są zgodnie z prawdą widziane jako emanację Potencjalności Podstawy. Oczywiście praktykujący nie mają podążać za trudnościami. Cały Idea praktyki Dzogchen to manifestowanie kontemplacji w sposób ciągły i w ten sposób z tego Stanu powstają wszystkie wspierające - Perfekcyjne działania. Cała reszta jest widziana jako Taka i nie jest zgłębiana. W kontemplacji wszelkie działania są naturalnie idealne i manifestują sie spontanicznie bez wysiłku. Jako Doskonałość. Wszystko.


Samaya


:om:tza:chen:trah:ma:


:om:tza:chen:trah:ma:


State, we are now ging to explain some more stories about Humanity. In fact Humanity is very old, yet its current version is very different from the original which was less dense and more cloud like. Yet through evolution of consciousness you all decided to go a bit lower to raise up higher. It was your decision to take the tast of difficulties and challenges. It was decided for not only your benefit bu thte benefit of the entire cosmos. Humans are a very interesting race with very high vibrating potential and Power. Currently it is only partly used and is goin to be developed further. So I am glad this can be put here. I am Tonpa Kheyu Nagwa Dampa Reincarnation, very Old Master. 


Stan, wyjaśnimy teraz trochę więcej o Ludzkości. W rzeczywistości Ludzkość jest bardzo stara, jednak jej obecna wersja różni się bardzo od orygianału, który nie był tak gęsty, bardziej jak chmura. Jednak poprzez ewolucję świadomość wszyscy się zdecydowaliście zejść trochę niżej by się wznieść nieco wyżej. To była wasza decyzja skosztować wyzwań i ciężarów. Zostało tak zdecydowane nie tylko dla waszego dobra ale również dla dobra całego kosmosu.  Ludzie są bardzo intresującą rasą z bardzo dużym potencjałem wibracji i Mocą. Obecnie jest on jedynie częściowo używany i będzie rozwiajany. Więc cieszę się iż mogłem to tu umieścić. Jestem wcieleniem Tonpa Kheyu Nagwa Dampa, badzo Starego Mistrza.


Now, as to your current capacities, they are very low, you hve lowered them so mcuh it is almost beyond your option to go back to that which you are planning to. Yet just because it has been decided for you to continue the support of All, you are higly supported and All is Good. 


Jeśli chodzi o Wasze bieżące zdolności, są niskie, zniżyliście je tak bardzo że jest niemal poza waszymi możliwościami by to wrócić do tego co zamierzaliści. Jednak ponieważ planem jest Wasza Kontynuacja dla Dobra Wszystkich, macie bardzo silne wsparcie i wszystko jest Dobrze.


Obviously for most of you and especially of those who are now pulling the whole carriage, and I mean those who are now on spiritual paths it is not easy, yet this is what you are doing. This part of tantra is less universal and more current commenting. Yet most of it is universal. 


Oczywiście dla większości z Was a zwłaszcza dla tych którzy teraz ciągną cały wózek i mam na myśli tych na ścieżkach duchowych nie jest łatwo, jednak to właśnie robicie. Ta część Tantry jest mniej uniwersalna i komentuje bierzącość. Jednak większość jest Uniwersalna. 


I have come back to your plane to support you once more, the techings are nowadays of a very poor standard and you needed some more refreshment. Jestem tu ponownie w tym wymiarze by jeszcze raz Wam Pomóc, nauki są obecnie na bardzo niskim poziomie i potrzebujecie odświeżenia.


That said I am going to stop and come to more important points.


Przejdę więc do ważniejszych części.


Your condition. Obviously we are all conditioned by the current reality and depending on that which is our purpose we are doing that which is our best. Depending on the best we do the All is the way it is. Obvioulsythrough many experiences we come to certain solutions. And we make sure we are able to put it all together although the tensions you have put yourselves through are huge. I know.


Twoje Uwarunkowanie. Oczywiście wszyscy jesteśmy warunkowani przez obecną rzeczywistość i w zależności od tego co jest naszym przeznaczeniem robimy to co najlepsze. W zależności od tego jak najlepsze robimy Wszystko jest jakie jest. Oczywiście poprzez wiele doświadczeń dochodzimy do określonych rozwiązań. I upewniamy się że jesteśmy w stanie wszystko to poskładać mimo olbrzymich napięć przez jakie przechodzicie. Wiem. 


You have all decided to realize this difficulty for all perfect love and creation. You are willing to creat more and more and that is why you needed to assure which ways are not acceptable. Universe needs to be sure it has got those who KNOW. 


Zdecydowaliście się zrealizować te trudności dla Całości Miłości I Kreacji. Chcecie kreować więcej i więcej i dlatego musicie upewnić się które sposoby są nie do zaakceptowania.  Wszechświat musi być pewien i ma tych co WIEDZĄ.So by your experiences you know. And when you know you are real and your Power is real. 


Tak więc poprzez wasze doświadczenia Wiecie. A kiedy wiecie jesteście rzeczywiście i wasza Moc jest prawdziwa. 


In ongoing chapters of this Tantra we are going to speak some more of many options in existence, some of them are already used by you, some will be used. 


W kolejnych rozdziałach tej Tantry będziemy mówić więcej o różnego rodzajach opcji egzystencji, z których niektóre już wcielacie a niektóre doiero będziecie. 


I have chosen this form and this body to unify all religions as much as possible and move to non-religious society where you are all working towards Best.


Wybrałem tę formę i to ciało by jednoczyć wszystkie religie jak tylko można i przejść do nie-religijnego społeczeństwa gdzie wszyscy pracujecie dla Najlepszego. Simply. 


Po Prostu


Samaya


:om:tza:chen:trah:ma:


:om:tza:chen:trah:ma:


Continuous Perfection, Ongoing perfection. Perfect Appliance of Love. All. All All. All. 


Ciągła Doskonałość, Ciągła doskonałość. Idealne Zastosowanie Miłośći. Wszystko. Wszystko Wszystko. Wszystko.


Samaya. 


This chapter is going to be about how to Aplly the Ideal Perfection. Ten rozdział jest o tym jak zastosować Idealną Doskonałość.


Perfection. 


Doskonałość.


It is Obvious as All is read in this Tantric Perfect Appearance, all is perfect, this Tantra, the Reader and that which is Happening as this tantra is read. With practice the system is purified and all that is blocked is unblocked. And practitioner gets Clear Light Perfection which is Perfect Spontaneus Radiance of Love. Continuously. All is Needed is the maintenance of Continuous Practice. As this text mentions, the best practice is to go back and look at the thought itself. It is making you revert the continuous flow of thoughts and be the master of the energy rather then one of its waves. 


Oczywiste jest iż czytając wszystko w tym Tantrycznym Idealnym Przejawieniu, wszystko jest doskonałe, ta Tantra, ten który czyta i to co się Dzieje podczas gdy ten tekst jest czytany. Poprzez praktykę system oczyszcza się i wszystko co zablokowane odblokowuje się. Praktykujący uzyskuje Perfekcje Przejrzystego Światła którą jest Idealna Spontaniczna Manifestacja Miłości. Ciągle. Wszystko czego potrzeba to ciągłość Praktyki. Jak ten tekst wspomina, najlepszą praktyką jest wracanie uwagą na myśl. Czyniąc to ciągły strumień myśli jest zawracany i umożliwia Ci panowanie nad energią raczej niż jedynie jedą z jej fal. 


As your Mastery develops also you learn how to manage different aspects of reality in most beneficial way. It is obvious that as you get deeper into the Perfect Appliance of this Energy you realize that only if you decide to use it with the best of all benefits make sense. If you do it for benefiting your temporary condition it is also good, yet your benefit will not be real. Real Benefit Always Comes if you do it in the Consideration of All there Is. 


W miarę jak twe Panowanie rozwija się również uczysz się jak zarządzac różnymi aspektami rzeczywistości w najbardziej wspierający sposób. Oczywiste jest iż w miarę pogłębiania Idealnego Zastosowania tej Energii, uświadamiasz sobie że jedynie użycie jej dla dobra wszystkich ma sens. Jeśli robisz to wspierając swoją tymczasową formę, to też dobre jednak prawdziwy benefit nie pojawi się. Prawdziwy Benefit Zawsze Przychodzi jeśli masz na uwadze Dobro Wszystkiego co jest.Samaya. 


So. Be Perfectly Informed that using this text will only work if you have the right access to your Love. Unless you connect with Love of yours this text is of no use. Even if you try to practice it, no gain will last. Only in connection with Love in your Heart is this going to impress you strong enough so that you benefit. In other case you may at best get some insights that will soon disappear and you go back to noram mode of. Hi - "I am this or that". 


Tak więc bądź Doskonale Poinformowany iż użycie tego tekstu zadziała jedynie jeśli w prawidłowy sposób podejdziesz do Swej Miłości. Jeśli nie połączysz się ze swą Miłością ten tekst jest bez sensu, nic nie zyskasz. Tylko w połączeniu z Miłością Twojego Serca, zadziała na tyle mocno aby Ci Posłużyć. W innym wypadku możesz otrzymać pewne wglądy jednak one szybko znikną i wrócisz do zwykłego funkcjonowania : "Cześć - "Jestem tym lub tamtym"


This Tantra is taking you to YOU. YOU. YOU. YOU. 


Ta Tantra zabiera Cię do Siebie. SIEBIE. CIEBIE. CIEBIE. CIEBIE.


Samaya. 


So is the purpose of this text. If you choose to care of part of reality and stay limited never ever continue for the waste of your time will be tremendous. Better stick to your current ways. It will do more good and maybe in thousands of Millions of Years you come Back to It. Maybe :)


Taki jest cel tego tekstu. Jeśli zamierzasz troszczyć się o jedynie część rzeczywistości i pozostaćograniczonym, nie czytaj tego dalej bo to będzie olbrzymia strata Twojego czasu. Lepiej pozostań przy tym co teraz rozbisz. Będzie to lepsze dla Ciebie i może w za tysiące milionów lat wrócisz do Tego. Może. :)


Samaya. 


:om:tza:chen:trah:ma:


:::


https://www.facebook.com/notes/marek-andrzejewski/heart-tantra-10-parts-consolidated-tbctantra-serca10cz%C4%99%C5%9Bci-po%C5%82%C4%85czone-cdn-in-engl/652884701394486

https://www.facebook.com/editnote.php?draft&note_id=879729318710022&id=1650002747


https://www.facebook.com/notes/marek-andrzejewski/heart-tantra-tantra-serca-from-chapter-11-on-od-rozdzia%C5%82u-11-dalej-no-spell-chec/760911590591796https://www.facebook.com/editnote.php?draft&note_id=879729318710022&id=1650002747


OM TZA A I ZI U I SI MI I A NA LI TSI ZI I DHI LA LA U


:::